Azkel i Prawo

Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo wykonywanych prac i działamy w zgodzie z przepisami prawa. Wychodzimy naprzeciw przepisom Unii Europejskiej regulującym postępowanie ze szkodliwymi dla zdrowia ludzkiego substancjami chemicznymi, w tym również z wyrobami zawierającymi azbest. Regulacje te dotyczą ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestu, sposobów zabezpieczania przed emisją szkodliwych substancji, a także ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach z materiałami zawierającymi azbest.

 

Dlatego pracownicy firmy AZKEL zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest. Posiadają aktualne badania dopuszczające do prac na wysokościach a podczas prac są każdorazowo wyposażani w atestowane środki zapewniające ochronę zdrowia. AZKEL zapewnia bezpieczeństwo otoczenia w miejscu wykonywania prac.

 

Firma AZKEL po zakończeniu prac złoży zleceniodawcy pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac, o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz kartę przekazania odpadów na oznaczone składowisko przyjmujące materiały zawierające azbest.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) na terenie Polski wprowadzono całkowity zakaz używania azbestu. Uzupełnieniem powyższej regulacji są m.in.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” oraz „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032” przyjęte uchwałami Rady Ministrów w 2002 r. i w 2009 r. Stosownie do ich treści każdy właściciel budynku, na którym znajdują się materiały zawierające azbest ma obowiązek pozbyć się go do 2032 r.

 

UTYLIZACJA AZBESTU
Jesteśmy specjalistyczną firmą, oferującą następujący zakres usług:
 • Usługi w zakresie demontażu wyrobów azbestowych (eternit, płyty azbestowo-cementowe, płyty elewacyjne i inne)
 • Ocena stanu technicznego materiałów zawierających azbest
 • Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest
 • Transport materiałów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych
 • Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac
 • Karta przekazania odpadów
 • Świadczymy kompleksowe usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych do wykonania nowych pokryć dachowych.
PRACE NA WYSOKOŚCIACH
AZKEL wykonuje usługi wysokościowe przy użyciu nowoczesnych technologii i sprzętu. Prace wysokościowe w trudno dostępnych miejscach są prowadzone przy użyciu podnośnika koszowego i przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą aktualne badania do prowadzenia prac na wysokościach.

Prace montażowo budowlane na wysokościach:
 • montaż reklam,
 • przycinanie i wycinka drzew,
 • odśnieżanie dachów, usuwanie sopli,
 • montaż, naprawa: kominów, podbitki, rynien,
 • montaż instalacji odgromowych,
 • montaż anten,
 • montaż systemów odstraszających ptaki,
 • inne przy użyciu podnośnika koszowego.
Czyszczenie wysokociśnieniowe:
 • elewacji budynków,
 • pokryć dachowych,
 • elementów konstrukcji,
 • czyszczenie reklam.
Wynajem podnośnika koszowego do 14 metrów wraz z operatorem.

azbest sokołów, azbest kosów, azbest siedlce, azbest międzyrzec podlaski, azbest łuków